Persondatapolitik for Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark

Herunder ELM forlag, Den Kristne bogbutik i Rønne, Evangelisk Luthersk Ungdom, Liv i troen og de tilsluttede lokale foreninger og enheder

1 Generelt
1.1 Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmesider. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger, vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig mm. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, du ikke kan acceptere. På www.elm.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

2 Dataansvarlig
2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark
Tværstræde 6
3700 Rønne
Telefon: +45 5695 9680
E-mail: elm@elm.dk
CVR-nr.: 57953918
(Herefter ”Organisationen”)

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer LOV nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til:
Landsleder Frederik Berggren Smidt
Tværstræde 6
3700 Rønne
Telefon: 3045 0434
E-mail: frederik@elm.dk

3 Definitioner
3.1 Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger
Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Behandling
Enhver aktivitet eller række af aktiviteter, som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Særlige kategorier af personoplysninger
Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger herunder genetiske data, biometrisk data med henblik på identifikation samt oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuel orientering (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven
LOV nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

4 Formål med behandlingen af dine personoplysninger
4.1 Afhængig af, om du er medlem, kunde eller bidragyder hos os eller måske blot bruger af vores hjemmesider, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og dels leve op til de forpligtelser, vi har som forening. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle abonnementer hos os.

5 De personoplysninger, som vi behandler om dig
5.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:
5.1.1 Når du er kunde, medlem eller bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse, registrerings- og kontonummer samt kommunikationspræferencer. Afhængig af dit forhold til os indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag, eller såfremt vi har en indberetningspligt.
5.1.2 Når du besøger vores hjemmesider og klikker dig rundt i vort univers, indsamler vi data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og tjenester samt i visse tilfælde også din IP-adresse. Hvis du fra en af vores hjemmesider kontakter os via formularer eller tilmelder dig en eller flere af vores tjenester (fx nyhedsmails), indsamler vi dit navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og e-mailadresse.
5.1.3 Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger om dig.

5.2 Disse personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:
5.2.1 I nogle tilfælde er det nødvendig for os at indsamle Personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være fra SKAT, hvor ELM efter samtykke fra dig kan indhente årsopgørelser, hvis du har et procent-gavebrev. Det kan også være offentlige tilgængelige websites som eksempelvis Krak, hvor ELM’s medarbejdere kan søge på adresser, såfremt breve kommer retur. Vi indsamler disse oplysninger med henblik på at sikre så valide data i vores system som muligt.
5.2.2 Får du et tillidshverv i ELM som medlem af en styrelse, formand eller kasserer i en kreds, eller leder af en arbejdsgren mm. kan ELM få denne oplysning af en person i din lokale kreds eller afdeling.

6 Cookies
6.1 På vores hjemmesider gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller din mobile enhed. Cookies betyder, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om dit navn, din e-mailadresse eller andre personlige oplysninger udover, hvad der måtte fremgå af nærværende Politik. Du kan læse om vores cookiepolitik ved at klikke her.

7 Sådan behandler vi dine personoplysninger
7.1 Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er kunde, medlem eller bidragyder hos os, eller om du alene er bruger af vores hjemmesider.
7.1.1 Er du kunde hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • eksekvere dine ordrer;
 • fremsende købsrelaterede dokumenter såsom ordrebekræftelser, fakturaer og kontoudtog til dig;
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;
 • sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

7.1.2. Er du medlem eller fast bruger hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne administrere dit medlemsforhold;
 • kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab eller øvrig deltagelse i foreningens aktiviteter;
 • kunne sende dig øvrig information og markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

7.1.2 Er du bidragyder hos, os anvender vi dine personoplysninger til at:

 • administrere dine indbetalinger;
 • sende dig nødvendig information om dine bidrag;
 • indberette dine bidrag til SKAT, så dine bidrag fremgår af din selvangivelse;
 • sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

7.1.3 Er du alene bruger af vores hjemmesider, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • stille funktionaliteterne på vores hjemmesider, herunder kontaktformularer og nyheds-mails, til rådighed for dig;
 • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmesider;
 • optimere vores hjemmesiders indretning

7.1.4 Er du deltager ved et af vores arrangementer, som kræver tilmelding, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • administrere et evt. deltagergebyr
 • sende dig nødvendig information om din deltagelse ved arrangementet
 • tilrettelægge din deltagelse i overensstemmelse med din tilmelding
 • sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

8 Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?
8.1 Når du giver et bidrag til os, køber en vare i vores webshop eller indgår anden form for aftale med os, behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

8.2 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

8.3 Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mailadresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over bidrag og brug af hjemmesiden m.v.

8.4 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dine bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

8.5 Såfremt du afgiver eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, så er grundlaget for vores behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi er et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte er af religiøs art. Behandlingen af dine særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at udleve Organisationens formål: At fremme Guds rige gennem forkyndelse af det bibelske budskab i overensstemmelse med evangelisk luthersk tro. Derudover sker behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du, på grund af Organisationens formål, er i regelmæssig kontakt med os.

8.6 Er du ikke kunde eller bidragyder hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 8.2.

9 Deling af dine personoplysninger
9.1 Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med vores medlems- og giverkartotek, vores IT-drift, hosting mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører og vores bank.

9.2 I tillæg til ovenstående deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

10 Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS
10.1 Enkelte af vores serviceleverandører befinder sig uden for EU/EØS. Det forekommer derfor, at vi deler dine personlige oplysninger med modtagere i lande uden for EU/EØS. Dette forudsætter dog, at:

 • det pågældende land har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som fastslået af Europa-Kommissionen;
 • der mellem os og den pågældende modtager af dine personoplysninger er indgået standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen;
 • den pågældende modtager er certificeret jf. artikel 42 i Persondataforordningen; eller
 • den pågældende modtager har et sæt godkendte bindende virksomhedsregler (”Binding Corporate Rules”).

10.2 Det kan også ske, at vi anmoder om dit samtykke til overførsel til modtagere beliggende uden for EU/EØS, eller at dette er nødvendigt som følge af en aftale med dig eller foranstaltninger truffet i anledning af aftale med dig. Disse undtagelser for overførsel er omfattet af Persondataforordningens artikel 49.

10.3 Du kan til enhver tid få oplysning om eller eventuelt en kopi af hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, eller såfremt der anvendes undtagelser som nævnt i Persondataforordningens artikel 49, hvilke undtagelser, der lægges til grund for en eventuel overførsel.

11 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
11.1 Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

11.2 Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter indeværende år fra dit sidste køb.

11.3 Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter indeværende år fra dit sidste bidrag.

11.4 Er du medlem eller modtager vores blad, os opbevarer vi dine oplysninger hos os i et år fra udløbet af seneste medlemsperiode.

11.5 Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, vi har registret om dig, i op til 1 år fra dit sidste besøg. Har du aktivt tilmeldt dig en tjeneste (fx nyhedsmail) på en af vores hjemmesider, opbevarer vi dine oplysninger, indtil du framelder dig tjenesten igen.

11.6 Er du deltager ved et af vores arrangementer, som kræver tilmelding opbevarer vi dine oplysninger i op til seks måneder efter arrangementets afholdelse

12 Dine rettigheder
12.1 Indsigt
12.1.1 Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Ved at kontakte os på vores adresse (se pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

12.2 Berigtigelse og sletning
12.2.1 Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt og i det omfang, det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

12.3 Begrænsning af behandling
12.3.1 Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

12.4 Dataportabilitet
12.4.1 Du har ret til at modtage dine personoplysninger (det gælder kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

12.5 Indsigelsesret
12.5.1 Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

12.6 Tilbagekaldelse af samtykke
12.6.1 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.
12.6.2 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til elm@elm.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

12.7 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

13 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
13.1 Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, vi beder om, kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc.

14 Sikkerhed
14.1 I Organisationen er behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og sikkerhedspolitik. Vores IT- og sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

15 Klage til tilsynsmyndighed
15.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk
dt@datatilsynet.dk

16 Opdatering af denne Politik
16.1 Organisationen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

16.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne Politik er senest opdateret 25.05.2022